ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร

ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร


เลือกบุคลากร

เลือกวันที่การบริการวิชาการ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่เริ่มบริการ วันที่สิ้นสุดบริการ ชื่อบุคลากร ดูข้อมูล
1 ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น บ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา unread 05 กรกฏาคม 2564 07 กรกฏาคม 2564 นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
2 การทำทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีตบ้านโพนสูง บ้านโพนสูง unread 01 มีนาคม 2564 01 มีนาคม 2564 นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บ้านโพนสูง ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 01 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563 นายไกรศักดิ์ รักพินิจ