ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29

จำนวนงานวิจัยปี 2564 - 2567

More info

169

จำนวนบุคลากร

More info

25

จำนวนหลักสูตร

More info

22

จำนวนกลุ่มงาน

More info

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล โดยในเฟสแรกมีฐานข้อมูลที่จัดทำดังนี้
1. ฐานข้อมูลบุคลากร
2. ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
ระบบดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อองค์กรของเรา