ข้อมูลบริการวิชาการ

ข้อมูลบริการวิชาการลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนงานบริการวิชาการ ดูข้อมูล
1 test 1 ดูข้อมูล
2 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 ดูข้อมูล
3 หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) 2 ดูข้อมูล
4 หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) 2 ดูข้อมูล
5 หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) 0 ดูข้อมูล
6 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 0 ดูข้อมูล
7 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) 0 ดูข้อมูล
8 หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) 0 ดูข้อมูล
9 หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) 4 ดูข้อมูล
10 หลักสูตร ค.ม.(ภาษาไทย) 0 ดูข้อมูล
11 หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) 2 ดูข้อมูล
12 หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) 1 ดูข้อมูล
13 หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 0 ดูข้อมูล
14 หลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 0 ดูข้อมูล
15 หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) 0 ดูข้อมูล
16 หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2 ดูข้อมูล
17 หลักสูตร ศศ.ด.(การเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน) 0 ดูข้อมูล
18 หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 0 ดูข้อมูล
19 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) 2 ดูข้อมูล
20 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 0 ดูข้อมูล
21 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 1 ดูข้อมูล
22 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 1 ดูข้อมูล
23 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) 0 ดูข้อมูล
24 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) 1 ดูข้อมูล
25 หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 1 ดูข้อมูล
26 หลักสูตร ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 0 ดูข้อมูล
27 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะการจัดการ 2 ดูข้อมูล