ข้อมูลงานวิจัยคณะ

ข้อมูลวิจัยของนักศึกษา

* ข้อมูลงานวิจัยที่ขอทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือแหล่งต่างๆ

ลำดับ ชื่องานวิจัย(ไทย) เทอม/ปี ที่ขอทุน ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดูข้อมูล
1 test 1/2563 1. 6102023214 สุระ วรรณแสง
(หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)
1. ดร.กาญจนา คำผา
หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย)
2 /
3 /