ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร

ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากรลำดับ ชื่อบุคลากร จำนวนงานบริการวิชาการ ดูข้อมูล
1 MisterJames Patterson Turnbull 1 ดูข้อมูล
2 MisterJamie Duncan Maclean 0 ดูข้อมูล
3 MissisShujuan Yang 0 ดูข้อมูล
4 MissWan-Ting Huang 0 ดูข้อมูล
5 นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ 1 ดูข้อมูล
6 ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี 2 ดูข้อมูล
7 ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร 0 ดูข้อมูล
8 ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ 0 ดูข้อมูล
9 ดร.กาญจนา คำผา 0 ดูข้อมูล
10 นางสาวกิติสุดา ปานกุล 0 ดูข้อมูล
11 ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล 0 ดูข้อมูล
12 ผศ.ดร.คธาวุธ พลโคตร 1 ดูข้อมูล
13 ดร.จตุพล ภู่ละกอ 0 ดูข้อมูล
14 นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง 0 ดูข้อมูล
15 นางจินตนา แย้มละมุล 1 ดูข้อมูล
16 ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม 0 ดูข้อมูล
17 นางสาวจิราพร ปาสาจะ 1 ดูข้อมูล
18 นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส 0 ดูข้อมูล
19 นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ 0 ดูข้อมูล
20 รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ 1 ดูข้อมูล
21 นายชญาวิน หนูพงษ์ 0 ดูข้อมูล
22 นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์ 0 ดูข้อมูล
23 นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา 0 ดูข้อมูล
24 นายชินวัชร นิลเนตร 0 ดูข้อมูล
25 ดร.ชุมพล ชะนะมา 1 ดูข้อมูล
26 นางสาวฐานิญา ทักษิณ 0 ดูข้อมูล
27 นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์ 1 ดูข้อมูล
28 นางสาวตวงพร ปิยวิทย์ 1 ดูข้อมูล
29 ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ 6 ดูข้อมูล
30 นายต้อง พันธ์งาม 0 ดูข้อมูล
31 ผศ.ทองไมย์ เทพราม 0 ดูข้อมูล
32 ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ 0 ดูข้อมูล
33 ผศ.ทิพย์วารี สงนอก 1 ดูข้อมูล
34 นางสาวทิพสุธา ชันษา 0 ดูข้อมูล
35 นายธนชัย พรหมรัตน์ 0 ดูข้อมูล
36 ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง 0 ดูข้อมูล
37 นายธนวัฒน์ ทวีชาติ 0 ดูข้อมูล
38 ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ 2 ดูข้อมูล
39 ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง 0 ดูข้อมูล
40 นางสาวธริดา ฐิติธีรา 0 ดูข้อมูล
41 ผศ.ดร.ธวัช ตราชู 0 ดูข้อมูล
42 นายธานี จงยัง 0 ดูข้อมูล
43 ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา 0 ดูข้อมูล
44 ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ 1 ดูข้อมูล
45 ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์ 1 ดูข้อมูล
46 ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง 2 ดูข้อมูล
47 นางสาวนันทภัค บุระยัง 0 ดูข้อมูล
48 ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา 1 ดูข้อมูล
49 นางสาวนิดา เจริญทนัง 0 ดูข้อมูล
50 ดร.นิวัติ ทองวล 0 ดูข้อมูล
51 นางนุสรา ทองคลองไทร 2 ดูข้อมูล
52 นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 0 ดูข้อมูล
53 ผศ.บุญกอง อินตา 0 ดูข้อมูล
54 ผศ.บุญนำ โสภาอุทก 1 ดูข้อมูล
55 ผศ.บุศรินทร์ คำหุ่ง 1 ดูข้อมูล
56 ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส 2 ดูข้อมูล
57 ผศ.ปทุมวดี ล้ำเลิศ 1 ดูข้อมูล
58 ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล 1 ดูข้อมูล
59 นายประพิษ พุทธิชาติ 0 ดูข้อมูล
60 ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ 0 ดูข้อมูล
61 นายประเสริฐ ราชมณี 0 ดูข้อมูล
62 นายปริญญา สุขะปรเมษฐ 1 ดูข้อมูล
63 นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ 0 ดูข้อมูล
64 นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ 0 ดูข้อมูล
65 นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 0 ดูข้อมูล
66 ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ 1 ดูข้อมูล
67 นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ 0 ดูข้อมูล
68 ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล 0 ดูข้อมูล
69 นายพรภพ เสาวภาคย์กุล 0 ดูข้อมูล
70 ผศ.ดร.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ 0 ดูข้อมูล
71 ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน 0 ดูข้อมูล
72 ผศ.พิชญาภา ชะวางกลาง 0 ดูข้อมูล
73 ผศ.พิชญาวี ทองกลาง 0 ดูข้อมูล
74 ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย 0 ดูข้อมูล
75 ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม 1 ดูข้อมูล
76 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ 0 ดูข้อมูล
77 นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม 0 ดูข้อมูล
78 ผศ.ภณิดา แก้วกูร 0 ดูข้อมูล
79 นายภักดี ปรีดาศักดิ์ 0 ดูข้อมูล
80 นางสาวภัชชนก พรมจันทึก 1 ดูข้อมูล
81 ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ 0 ดูข้อมูล
82 ดร.ภารดี ตั้งแต่ง 0 ดูข้อมูล
83 ดร.ภาสกร บัวศรี 0 ดูข้อมูล
84 ผศ.มงคล เจริญจิตต์ 1 ดูข้อมูล
85 นางสาวมยุรี แคนตะ 0 ดูข้อมูล
86 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ 15 ดูข้อมูล
87 ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ 0 ดูข้อมูล
88 ผศ.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร 0 ดูข้อมูล
89 ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ 1 ดูข้อมูล
90 นางสาวรุจาภา ประวงษ์ 3 ดูข้อมูล
91 ดร.รุจิรา ศรีสุภา 0 ดูข้อมูล
92 นางรุจิเรข บุญญราศรี 0 ดูข้อมูล
93 นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ 0 ดูข้อมูล
94 ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร 0 ดูข้อมูล
95 นางสาววชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ 0 ดูข้อมูล
96 ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ 0 ดูข้อมูล
97 ผศ.วนิดา นเรธรณ์ 0 ดูข้อมูล
98 ผศ.วรกุล เชวงกูล 0 ดูข้อมูล
99 นายวรฉัตร แก้วกูร 0 ดูข้อมูล
100 ผศ.วรพจน์ มานะสมปอง 0 ดูข้อมูล
101 นายวรยศ ชื่นสบาย 0 ดูข้อมูล
102 ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก 0 ดูข้อมูล
103 ดร.วริศรา ยางกลาง 0 ดูข้อมูล
104 ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล 0 ดูข้อมูล
105 นางสาววลัยรัตน์ โพธิสาร 1 ดูข้อมูล
106 นางวารุณี สุรโยธี 0 ดูข้อมูล
107 ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง 2 ดูข้อมูล
108 นางสาววิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์ 0 ดูข้อมูล
109 ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา 0 ดูข้อมูล
110 ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร 0 ดูข้อมูล
111 นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี 0 ดูข้อมูล
112 นายวุฒินันท์ ชัยศรี 0 ดูข้อมูล
113 นายวุฒิไกร ไชยมาลี 0 ดูข้อมูล
114 ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ 0 ดูข้อมูล
115 นายศศศิริ สุวรรณทิพย์ 0 ดูข้อมูล
116 นางศศิธร หวังค้ำกลาง 0 ดูข้อมูล
117 นายศศิพงศ์ วงศ์ษา 0 ดูข้อมูล
118 นายศักดิ์ดา นาสองสี 0 ดูข้อมูล
119 ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ 1 ดูข้อมูล
120 นายศิริชัย เทียมหัวนอก 0 ดูข้อมูล
121 ผศ.ศิริวดี วิวิธคุณากร 0 ดูข้อมูล
122 นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ 0 ดูข้อมูล
123 นางสาวศุภาสินี หนูพงษ์ 0 ดูข้อมูล
124 ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ 1 ดูข้อมูล
125 ผศ.สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ 0 ดูข้อมูล
126 ผศ.สถิต จำเริญ 3 ดูข้อมูล
127 ดร.สมร สุทธิปิยภัทร 0 ดูข้อมูล
128 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ 0 ดูข้อมูล
129 นายสัญญา พันธ์ไสว 0 ดูข้อมูล
130 รศ.ดร.สามารถ จับโจร 0 ดูข้อมูล
131 ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล 0 ดูข้อมูล
132 นางสาวสิริกร บุญสังข์ 1 ดูข้อมูล
133 ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล 0 ดูข้อมูล
134 นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 0 ดูข้อมูล
135 ดร.สุชาวดี โหมกลาง 0 ดูข้อมูล
136 นางสาวสุณิสา อินทะชัย 0 ดูข้อมูล
137 นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ 0 ดูข้อมูล
138 นางสุธาสินี หาญชนะ 0 ดูข้อมูล
139 ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ 2 ดูข้อมูล
140 นางสุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์ 0 ดูข้อมูล
141 ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย 0 ดูข้อมูล
142 ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี 1 ดูข้อมูล
143 นายสุระ วรรณแสง 1 ดูข้อมูล
144 นางสาวสุวภัทร ทำสวน 0 ดูข้อมูล
145 นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ 0 ดูข้อมูล
146 ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร 0 ดูข้อมูล
147 ดร.อรนุช อินตา 0 ดูข้อมูล
148 ผศ.อรสิริ วิมลธรรม 0 ดูข้อมูล
149 ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา 1 ดูข้อมูล
150 นางอัญชลี แต่งเมือง 0 ดูข้อมูล
151 นายอารยะ มนูญศักดิ์ 0 ดูข้อมูล
152 นายอาวุธ คันศร 0 ดูข้อมูล
153 นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง 0 ดูข้อมูล
154 ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง 0 ดูข้อมูล
155 นางเนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น 0 ดูข้อมูล
156 นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร 1 ดูข้อมูล
157 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว 0 ดูข้อมูล
158 ผศ.เรขา อินทรกำแหง 0 ดูข้อมูล
159 นางสาวเวณิกา สุปัญญเดชา 0 ดูข้อมูล
160 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล 0 ดูข้อมูล
161 ผศ.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์ 0 ดูข้อมูล
162 ดร.แวววลี แววฉิมพลี 0 ดูข้อมูล
163 นายโจม มั่นพลศรี 0 ดูข้อมูล
164 นายโยธิน มาหา 0 ดูข้อมูล
165 นายโสฬส ประสิทธิ์นอก 0 ดูข้อมูล
166 นายไกรศักดิ์ รักพินิจ 3 ดูข้อมูล