ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร

ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากรลำดับ ชื่อบุคลากร จำนวนงานบริการวิชาการ ดูข้อมูล
1 MisterAlbert Centeno Mateu 0 ดูข้อมูล
2 MissisAlberta Casbadillo Cadapan 0 ดูข้อมูล
3 MisterJames Patterson Turnbull 1 ดูข้อมูล
4 MisterJamie Duncan Maclean 0 ดูข้อมูล
5 MissisShujuan Yang 0 ดูข้อมูล
6 MissWan-Ting Huang 0 ดูข้อมูล
7 นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ 1 ดูข้อมูล
8 ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี 2 ดูข้อมูล
9 ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร 0 ดูข้อมูล
10 ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ 0 ดูข้อมูล
11 ดร.กาญจนา คำผา 0 ดูข้อมูล
12 นางสาวกิติสุดา ปานกุล 0 ดูข้อมูล
13 ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล 0 ดูข้อมูล
14 ผศ.ดร.คธาวุธ พลโคตร 1 ดูข้อมูล
15 ดร.จตุพล ภู่ละกอ 0 ดูข้อมูล
16 นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง 0 ดูข้อมูล
17 นางจินตนา แย้มละมุล 1 ดูข้อมูล
18 ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม 0 ดูข้อมูล
19 นางสาวจิราพร ปาสาจะ 1 ดูข้อมูล
20 นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส 0 ดูข้อมูล
21 นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ 0 ดูข้อมูล
22 รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ 1 ดูข้อมูล
23 นายชญาวิน หนูพงษ์ 0 ดูข้อมูล
24 นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์ 0 ดูข้อมูล
25 นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา 0 ดูข้อมูล
26 นายชินวัชร นิลเนตร 0 ดูข้อมูล
27 ดร.ชุมพล ชะนะมา 1 ดูข้อมูล
28 นางสาวฐานิญา ทักษิณ 0 ดูข้อมูล
29 นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์ 1 ดูข้อมูล
30 นางสาวตวงพร ปิยวิทย์ 1 ดูข้อมูล
31 ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ 6 ดูข้อมูล
32 นายต้อง พันธ์งาม 0 ดูข้อมูล
33 ผศ.ทองไมย์ เทพราม 0 ดูข้อมูล
34 ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ 0 ดูข้อมูล
35 ผศ.ทิพย์วารี สงนอก 1 ดูข้อมูล
36 นางสาวทิพสุธา ชันษา 0 ดูข้อมูล
37 นายธนชัย พรหมรัตน์ 0 ดูข้อมูล
38 ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง 0 ดูข้อมูล
39 นายธนวัฒน์ ทวีชาติ 0 ดูข้อมูล
40 ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ 2 ดูข้อมูล
41 ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง 0 ดูข้อมูล
42 นางสาวธริดา ฐิติธีรา 0 ดูข้อมูล
43 ผศ.ดร.ธวัช ตราชู 0 ดูข้อมูล
44 นายธานี จงยัง 0 ดูข้อมูล
45 ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา 0 ดูข้อมูล
46 ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ 1 ดูข้อมูล
47 ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์ 1 ดูข้อมูล
48 ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง 2 ดูข้อมูล
49 นางสาวนันทภัค บุระยัง 0 ดูข้อมูล
50 ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา 1 ดูข้อมูล
51 นางสาวนิดา เจริญทนัง 0 ดูข้อมูล
52 ดร.นิวัติ ทองวล 0 ดูข้อมูล
53 นางนุสรา ทองคลองไทร 2 ดูข้อมูล
54 นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 0 ดูข้อมูล
55 ผศ.บุญกอง อินตา 0 ดูข้อมูล
56 ผศ.บุญนำ โสภาอุทก 1 ดูข้อมูล
57 ผศ.บุศรินทร์ คำหุ่ง 1 ดูข้อมูล
58 ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส 2 ดูข้อมูล
59 ผศ.ปทุมวดี ล้ำเลิศ 1 ดูข้อมูล
60 ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล 1 ดูข้อมูล
61 นายประพิษ พุทธิชาติ 0 ดูข้อมูล
62 ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ 0 ดูข้อมูล
63 นายประเสริฐ ราชมณี 0 ดูข้อมูล
64 นายปริญญา สุขะปรเมษฐ 1 ดูข้อมูล
65 นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ 0 ดูข้อมูล
66 นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ 0 ดูข้อมูล
67 นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 0 ดูข้อมูล
68 ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ 1 ดูข้อมูล
69 นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ 0 ดูข้อมูล
70 ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล 0 ดูข้อมูล
71 นายพรภพ เสาวภาคย์กุล 0 ดูข้อมูล
72 ผศ.ดร.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ 0 ดูข้อมูล
73 ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน 0 ดูข้อมูล
74 ผศ.พิชญาภา ชะวางกลาง 0 ดูข้อมูล
75 ผศ.พิชญาวี ทองกลาง 0 ดูข้อมูล
76 ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย 0 ดูข้อมูล
77 ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม 1 ดูข้อมูล
78 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ 0 ดูข้อมูล
79 นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม 0 ดูข้อมูล
80 ผศ.ภณิดา แก้วกูร 0 ดูข้อมูล
81 นายภักดี ปรีดาศักดิ์ 0 ดูข้อมูล
82 นางสาวภัชชนก พรมจันทึก 1 ดูข้อมูล
83 ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ 0 ดูข้อมูล
84 ดร.ภารดี ตั้งแต่ง 0 ดูข้อมูล
85 ดร.ภาสกร บัวศรี 0 ดูข้อมูล
86 ผศ.มงคล เจริญจิตต์ 1 ดูข้อมูล
87 นางสาวมยุรี แคนตะ 0 ดูข้อมูล
88 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ 32 ดูข้อมูล
89 ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ 0 ดูข้อมูล
90 ผศ.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร 0 ดูข้อมูล
91 ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ 1 ดูข้อมูล
92 นางสาวรุจาภา ประวงษ์ 3 ดูข้อมูล
93 ดร.รุจิรา ศรีสุภา 0 ดูข้อมูล
94 นางรุจิเรข บุญญราศรี 0 ดูข้อมูล
95 นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ 0 ดูข้อมูล
96 ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร 0 ดูข้อมูล
97 นางสาววชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ 0 ดูข้อมูล
98 ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ 0 ดูข้อมูล
99 ผศ.วนิดา นเรธรณ์ 0 ดูข้อมูล
100 ผศ.วรกุล เชวงกูล 0 ดูข้อมูล
101 นายวรฉัตร แก้วกูร 0 ดูข้อมูล
102 ผศ.วรพจน์ มานะสมปอง 0 ดูข้อมูล
103 นายวรยศ ชื่นสบาย 0 ดูข้อมูล
104 ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก 0 ดูข้อมูล
105 ดร.วริศรา ยางกลาง 0 ดูข้อมูล
106 ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล 0 ดูข้อมูล
107 นางสาววลัยรัตน์ โพธิสาร 1 ดูข้อมูล
108 นางวารุณี สุรโยธี 0 ดูข้อมูล
109 ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง 2 ดูข้อมูล
110 นางสาววิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์ 0 ดูข้อมูล
111 ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา 0 ดูข้อมูล
112 ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร 0 ดูข้อมูล
113 นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี 0 ดูข้อมูล
114 นายวุฒินันท์ ชัยศรี 0 ดูข้อมูล
115 นายวุฒิไกร ไชยมาลี 0 ดูข้อมูล
116 ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ 0 ดูข้อมูล
117 นายศศศิริ สุวรรณทิพย์ 0 ดูข้อมูล
118 นางศศิธร หวังค้ำกลาง 0 ดูข้อมูล
119 นายศศิพงศ์ วงศ์ษา 0 ดูข้อมูล
120 นายศักดิ์ดา นาสองสี 0 ดูข้อมูล
121 ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ 1 ดูข้อมูล
122 นายศิริชัย เทียมหัวนอก 0 ดูข้อมูล
123 ผศ.ศิริวดี วิวิธคุณากร 0 ดูข้อมูล
124 นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ 0 ดูข้อมูล
125 นางสาวศุภาสินี หนูพงษ์ 0 ดูข้อมูล
126 ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ 1 ดูข้อมูล
127 ผศ.สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ 0 ดูข้อมูล
128 ผศ.สถิต จำเริญ 3 ดูข้อมูล
129 ดร.สมร สุทธิปิยภัทร 0 ดูข้อมูล
130 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ 0 ดูข้อมูล
131 นายสัญญา พันธ์ไสว 0 ดูข้อมูล
132 รศ.ดร.สามารถ จับโจร 0 ดูข้อมูล
133 ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล 0 ดูข้อมูล
134 นางสาวสิริกร บุญสังข์ 1 ดูข้อมูล
135 ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล 0 ดูข้อมูล
136 นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 0 ดูข้อมูล
137 ดร.สุชาวดี โหมกลาง 0 ดูข้อมูล
138 นางสาวสุณิสา อินทะชัย 0 ดูข้อมูล
139 นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ 0 ดูข้อมูล
140 นางสุธาสินี หาญชนะ 0 ดูข้อมูล
141 ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ 2 ดูข้อมูล
142 นางสุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์ 0 ดูข้อมูล
143 ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย 0 ดูข้อมูล
144 ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี 1 ดูข้อมูล
145 นายสุระ วรรณแสง 1 ดูข้อมูล
146 นางสาวสุวภัทร ทำสวน 0 ดูข้อมูล
147 นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ 0 ดูข้อมูล
148 ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร 0 ดูข้อมูล
149 ดร.อรนุช อินตา 0 ดูข้อมูล
150 ผศ.อรสิริ วิมลธรรม 0 ดูข้อมูล
151 ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา 1 ดูข้อมูล
152 นางอัญชลี แต่งเมือง 0 ดูข้อมูล
153 นายอารยะ มนูญศักดิ์ 0 ดูข้อมูล
154 นายอาวุธ คันศร 0 ดูข้อมูล
155 นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง 0 ดูข้อมูล
156 ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง 0 ดูข้อมูล
157 นางเนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น 0 ดูข้อมูล
158 นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร 1 ดูข้อมูล
159 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว 0 ดูข้อมูล
160 ผศ.เรขา อินทรกำแหง 0 ดูข้อมูล
161 นางสาวเวณิกา สุปัญญเดชา 0 ดูข้อมูล
162 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล 0 ดูข้อมูล
163 ดร.เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง 0 ดูข้อมูล
164 ผศ.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์ 0 ดูข้อมูล
165 ดร.แวววลี แววฉิมพลี 0 ดูข้อมูล
166 นายโจม มั่นพลศรี 0 ดูข้อมูล
167 นายโยธิน มาหา 0 ดูข้อมูล
168 นายโสฬส ประสิทธิ์นอก 0 ดูข้อมูล
169 นายไกรศักดิ์ รักพินิจ 3 ดูข้อมูล