ข้อมูลคณะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ
ผศ.ภณิดา แก้วกูร หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ผลงานตีพิมพ์งานประชุมวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ
นายสุระ วรรณแสง หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) อาจารย์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ผลงานตีพิมพ์งานประชุมวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ
ดร.แวววลี แววฉิมพลี หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ผลงานตีพิมพ์งานประชุมวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ค.ม.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ

หลักสูตร ศศ.ด.(การเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล ผลงานวิชาการ