ข้อมูลงานวิจัยคณะ

ข้อมูลวิจัย

- การค้นหาตามช่วงวันที่จะค้นจากช่วงวันที่เซ็นต์สัญญาและวันที่สิ้นสุด 
* ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2559 ลงไปอาจยังไม่มีการบันทึกวันที่เซ็นต์สัญญาและวันที่สิ้นสุด
เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจากระบบเดิมมาใส่ในระบบใหม่อาจทำให้ข้อมูลค้นหาไม่พบ 
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบุคลากรช่วยกันเข้าไปปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ค้นหาได้ครบถ้วน

เลือกวันที่ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่องานวิจัย(ไทย) ผู้จัดทำ สังกัด(สาขา) ตำแหน่ง view
1 ชะตากรรมของผู้หญิงและเด็กในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2564) ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 การจัดการการผลิตไม้ผลท้องถิ่นที่เป็นอัตตลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นจังงหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2564) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 การวิเคราะห์คำหลายหน้าที่ของคำว่า“用”ในมุมมองการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2563) ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
4 อิทธิพลของสำนวนสุภาษิตจีนที่ปรากฏตัวเลข 1-9 (一-九) ในภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2563) นางสาวจิราพร ปาสาจะ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
5 การศึกษาสำนวนสุภาษิตจีนผ่านซีรีย์จีนในยุคปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2563) นางจินตนา แย้มละมุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
6 เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (ปีงบประมาณ 2564) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 test (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์
8 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์
9 test (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ “ของดีตำบลหมื่นไวย” ต่อสาธารณชน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อาจารย์
17 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 นวัตกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ เขตพื้นที่จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2564) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ ของยุวมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่ (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา ) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 งานสร้างสรรค์ชื่อ "Dynamic of Dan kwian Pottery" (ปีงบประมาณ 2563) (ปีการศึกษา 2563) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2562) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2562) ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 ทดสอบ (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2561) นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการโสตทัศนศึกษา
25 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2562) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2562) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (งานสร้างสรรค์) (ปีงบประมาณ 2562) (ปีการศึกษา 2562) ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 การศึกษากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานพริกเพื่อสร้างอาชีพปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ปีงบประมาณ 2561) (ปีการศึกษา 2561) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์