ข้อมูลจำนวนงานตีพิมพ์ (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลงานตีพิมพ์ของตนเอง)

สรุปจำนวนงานตีพิมพ์ทั้งหมดแยกตามปี พ.ศ.

ปี พ.ศ. จำนวนงานตีพิมพ์
25646
25638
25626
25611
25600
25590

สรุปจำนวนการตีพิมพ์แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562พ.ศ.2561พ.ศ.2560พ.ศ.2559
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 2 4 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 1 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 1 0 0 0 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 0
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 0 0 0
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 2 0 0 0 0
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 1 2 3 1 0 0