ข้อมูลจำนวนงานตีพิมพ์ (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลงานตีพิมพ์ของตนเอง)

สรุปจำนวนงานตีพิมพ์ทั้งหมดแยกตามปี พ.ศ.

ปี พ.ศ. จำนวนงานตีพิมพ์
25670
25663
25657
256414
25639
25627

สรุปจำนวนการตีพิมพ์แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน พ.ศ.2567พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 0 1 3 5 1
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 1 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 0 0 5 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 1 3 1 1 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 1 0 1 0 1
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 1
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 2 5 0 1
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 1 0 0
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 0 0 0
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 0 2 0
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 1 1 1 2 3