ข้อมูลคณะ

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับ ข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2)
1 หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
2 หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) ปริญญาตรี (4 ปี) download
3 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
4 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
5 หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
6 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
7 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
8 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
9 หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
10 หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
11 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
12 หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) ปริญญาตรี (4 ปี) download
13 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
14 หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
15 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
16 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
17 หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
18 หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
19 หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
20 หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
21 หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) ปริญญาตรี (4 ปี) รอข้อมูล
22 หลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท รอข้อมูล
23 หลักสูตร ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ปริญญาโท รอข้อมูล
24 หลักสูตร ค.ม.(ภาษาไทย) ปริญญาโท รอข้อมูล
25 หลักสูตร ศศ.ด.(การเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน) ปริญญาเอก รอข้อมูล