ข้อมูลคณะ

ข้อมูลประธานหลักสูตร


ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล
MisterAlbert Centeno Mateu หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) ครูชาวต่างประเทศ

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ค.ม.(ภาษาไทย)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล

ประธานหลักสูตร : หลักสูตร ศศ.ด.(การเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน)


ชื่อ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง รูปภาพ ดูข้อมูล