ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 91 คน , จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน , จำนวนบุคลากรทั้งหมด 169 คน


ลำดับ สังกัด(สาขา) จำนวน view
1 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 2
2 งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4
3 งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7
4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 8
5 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4
6 โปรแกรมวิชาดนตรี 7
7 โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 7
8 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 8
9 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 8
10 โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 4
11 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 9
12 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 6
13 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 32
14 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 20
15 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 12
16 โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 1
17 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 8
18 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 9
19 โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5
20 โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 5
21 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1
22 โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 2
ลำดับ สังกัด(สาขา) จำนวน view
รวม 169