ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรตามหลักสูตร

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 91 คน , จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน , จำนวนบุคลากรทั้งหมด 169 คน


ลำดับ สังกัด(สาขา) จำนวน view
1 คณะ 17
2 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 2
3 หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) 7
4 หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) 8
5 หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) 8
6 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 8
7 หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) 6
8 หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) 8
9 หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) 9
10 หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) 8
11 หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) 4
12 หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 12
13 หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) 7
14 หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) 5
15 หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 4
16 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) 9
17 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 6
18 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 13
19 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 10
20 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) 6
21 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) 6
22 หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 6
ลำดับ สังกัด(สาขา) จำนวน view
รวม 169