ข้อมูลจำนวนวิจัย (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลวิจัยของตนเองจากข้อมูลที่โอนจากระบบเก่า และกรอกงานวิจัยใหม่)

สรุปจำนวนงานวิจัยตาม ปีงบประมาณ

ปี พ.ศ. จำนวนงานวิจัย
25670
25665
25658
256415
256319
25626

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีการศึกษา

ปี พ.ศ. จำนวนงานวิจัย
25670
25665
25657
256414
256319
25625

สรุปจำนวนงานวิจัยแยกตามหน่วยงาน (ปีงบประมาณ)

หน่วยงาน พ.ศ.2567พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 0 4 1 3 2
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 2 1 4 3
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 2 0 2 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 0 1 4 0 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 1 0 1 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 1 0 2 1 2
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 0 1 5 1
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 1 1 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 1 1 0
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 1 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 0 1 1
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 1
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 0 3 1
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0 0 0 1 0

สรุปจำนวนงานวิจัยแยกตามหน่วยงาน (ปีการศึกษา)

หน่วยงาน พ.ศ.2567พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 0 4 2 2 2
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 1 2 2 3
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 2 0 2 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 0 0 1 4 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 1 0 1 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 1 0 2 1 2
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 0 1 5 1
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 0 2 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 1 0 1 0
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 1 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 0 1 1
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 0 3 1
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0 0 0 1 0