ข้อมูลจำนวนวิจัย (ตัวเลขยังไม่นิ่ง รอบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลวิจัยของตนเองจากข้อมูลที่โอนจากระบบเก่า และกรอกงานวิจัยใหม่)

สรุปจำนวนงานวิจัยตาม ปีงบประมาณ

ปี พ.ศ. จำนวนงานวิจัย
25663
25657
256415
256319
25626
25613

สรุปงบประมาณวิจัยตาม ปีการศึกษา

ปี พ.ศ. จำนวนงานวิจัย
25663
25657
256414
256319
25625
25614

สรุปจำนวนงานวิจัยแยกตามหน่วยงาน (ปีงบประมาณ)

หน่วยงาน พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562พ.ศ.2561
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 4 1 3 2 0
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 1 1 4 3 0
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 0 2 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 1 4 0 0 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 0 2 1 2 1
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 1 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 1 5 1 1
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 1 1 0 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 1 1 0 1
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 1 0 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 1 1 0
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 1 0
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 3 1 0
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0 0 1 0 0

สรุปจำนวนงานวิจัยแยกตามหน่วยงาน (ปีการศึกษา)

หน่วยงาน พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562พ.ศ.2561
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 4 2 2 2 0
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 1 2 2 3 0
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 0 2 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 0 1 4 0 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 1 0 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 0 2 1 2 1
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 1 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 1 5 1 1
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 2 0 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 1 0 1 0 1
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 1 0 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 1 1 0
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 1
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 3 1 0
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0 0 1 0 0