ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพิ่มข้อมูลวิจัยของฉัน

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลงานวิจัย
1. ค้นหาก่อนว่ามีงานวิจัยเรื่องเดียวกันมีทีมงานวิจัยเรื่องเดียวกันเคยบันทึกไว้หรือยัง
2. ถ้า เคยบันทึกไว้แล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "เพิ่มฉันเข้าไปในงานวิจัย"
3. ถ้ายังไม่เคยบันทึก ให้กดปุ่ม  "เพิ่มข้อมูลงานวิจัย" 
* ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบข้อมูลหากเพิ่มงานวิจัยที่ตนเองไม่ได้ร่วมจัดทำ *  

ลำดับ ชื่องานวิจัย(ไทย) ผู้จัดทำ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง -
1 ชะตากรรมของผู้หญิงและเด็กในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ (2564) ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 การจัดการการผลิตไม้ผลท้องถิ่นที่เป็นอัตตลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นจังงหวัดนครราชสีมา (2564) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 การวิเคราะห์คำหลายหน้าที่ของคำว่า“用”ในมุมมองการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (2564) ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
4 อิทธิพลของสำนวนสุภาษิตจีนที่ปรากฏตัวเลข 1-9 (一-九) ในภาษาและวัฒนธรรมจีน (2564) นางสาวจิราพร ปาสาจะ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
5 การศึกษาสำนวนสุภาษิตจีนผ่านซีรีย์จีนในยุคปัจจุบัน (2564) นางจินตนา แย้มละมุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
6 เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (2564) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 test (2563) นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์
8 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์
9 test (2563) ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ “ของดีตำบลหมื่นไวย” ต่อสาธารณชน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2563) ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อาจารย์
17 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 นวัตกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ เขตพื้นที่จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ ของยุวมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่ (2563) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 งานสร้างสรรค์ชื่อ "Dynamic of Dan kwian Pottery" (2563) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (2562) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (2562) ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 ทดสอบ (2562) นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการโสตทัศนศึกษา
25 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (2562) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (2562) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (งานสร้างสรรค์) (2562) ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 การศึกษากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานพริกเพื่อสร้างอาชีพปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (2561) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์