ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพิ่มข้อมูลวิจัยของฉัน

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลงานวิจัย
1. ค้นหาก่อนว่ามีงานวิจัยเรื่องเดียวกันมีทีมงานวิจัยเรื่องเดียวกันเคยบันทึกไว้หรือยัง
2. ถ้า เคยบันทึกไว้แล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "เพิ่มฉันเข้าไปในงานวิจัย"
3. ถ้ายังไม่เคยบันทึก ให้กดปุ่ม  "เพิ่มข้อมูลงานวิจัย" 
* ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบข้อมูลหากเพิ่มงานวิจัยที่ตนเองไม่ได้ร่วมจัดทำ *  

ลำดับ ชื่องานวิจัย(ไทย) ผู้จัดทำ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง -
1 วิญญาณนักรบในบทละครโนของเสะอะมิ (2566) ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์และเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (2566) ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 จิตวิญญาณประชาชนเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย (2566) ผศ.มงคล เจริญจิตต์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 โระกุโจเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริโดยมุระซะกิ ฃิกิบุและแรงอาฆาตของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องต่างๆ (2566) นางเนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์
5 การวิเคราะห์วรรณกรรมหมอลำสมัยใหม่ (2565) นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์
6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการผ่านบทเรียนเกมิฟิเคชันแบบท้าทาย (2565) ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
7 บทเพลงสร้างสรรค์ประกอบวงกลองยาวประยุกต์ ของหมู่บ้านหนองเม๊ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (2565) นายศศิพงศ์ วงศ์ษา โปรแกรมวิชาดนตรี อาจารย์
8 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงจีนกับเพลงไทย : กรณีศึกษาเพลงของเติ้ง ลี่จวิน กับ เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ (2565) ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
9 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นพิธีกรรายวิชาวาทวิทยาในการสื่อสาร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (2565) ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 การพัฒนาสื่อแอนิเมชันและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (2565) ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 การพัฒนาสื่อแอนิเมชันและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (2565) นายวุฒินันท์ ชัยศรี โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์
12 การรวบรวมคู่มือ คำศัพท์ สำนวนภาษาที่จำเป็นในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน โดยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (2565) ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
13 สถานภาพทางสังคมกับการใช้คำเรียกขานภาษาจีนในสมัยปัจจุบัน (2564) ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
14 ชะตากรรมของผู้หญิงและเด็กในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ (2564) ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 การจัดการการผลิตไม้ผลท้องถิ่นที่เป็นอัตตลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นจังงหวัดนครราชสีมา (2564) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 การวิเคราะห์คำหลายหน้าที่ของคำว่า“用”ในมุมมองการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (2564) ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
17 อิทธิพลของสำนวนสุภาษิตจีนที่ปรากฏตัวเลข 1-9 (一-九) ในภาษาและวัฒนธรรมจีน (2564) นางสาวจิราพร ปาสาจะ โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
18 การศึกษาสำนวนสุภาษิตจีนผ่านซีรีย์จีนในยุคปัจจุบัน (2564) นางจินตนา แย้มละมุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์
19 เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (2564) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์การโควิด-19 (2564) นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์
21 ผลกระทบการพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อประชาชนจังหวัดนครราชสีมา (2564) ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model) ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2564) นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
23 ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (2564) นางสาววลัยรัตน์ โพธิสาร โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อาจารย์
24 การศึกษาสาเหตุและมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา จากองค์กรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา (2564) นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อาจารย์
25 การละเล่นเดอะโทน บ้านสุขขัง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (2564) ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์เด็กไทยในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (2564) ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 test (2563) นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์
28 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์
29 test (2563) ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ “ของดีตำบลหมื่นไวย” ต่อสาธารณชน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2563) ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อาจารย์
37 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปกคลุมของป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2563) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39 นวัตกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ เขตพื้นที่จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
40 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษ ของยุวมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่ (2563) ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 งานสร้างสรรค์ชื่อ "Dynamic of Dan kwian Pottery" (2563) ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพจิตรกรรม กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมบนเพดานในสิมวัดปทุมคงคา (วัดนกออก) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (2563) ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 การพัฒนาคลังสารสนเทศภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตลาดแค (2563) ผศ.วนิดา นเรธรณ์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44 การวิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างสำนวนภาษาโคราช (2563) ดร.กาญจนา คำผา โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์
45 การพัฒนาอีบุ๊คมัลติมีเดียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2563) ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์
46 การพัฒนาอีบุ๊คมัลติมีเดียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2563) นางวารุณี สุรโยธี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
47 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (2563) ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (2562) ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย (2562) ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
50 ทดสอบ (2562) นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการโสตทัศนศึกษา
51 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (2562) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
52 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าว กรณีศึกษา : กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (2562) ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (งานสร้างสรรค์) (2562) ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 การศึกษาปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม (2562) ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์
55 การศึกษาปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม (2562) นางวารุณี สุรโยธี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
56 การศึกษาปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม (2562) นางวารุณี สุรโยธี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
57 การศึกษาปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม (2562) นางวารุณี สุรโยธี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
58 ภาพแทนผัว - เมีย ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน (2562) ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59 การศึกษากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานพริกเพื่อสร้างอาชีพปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (2561) ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 การวิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ (2561) ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 สำนึกทางกฎหมายของประชาชนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่อการคอร์รัปชั่นที่เป็นความผิดอาญา (2561) ผศ.มงคล เจริญจิตต์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
62 ลักษณะเด่นการหลากคำในการ์ตูนสั้น “ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน” (2560) ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 แนวทางส่งเสริมสำนึกทางกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2558) ผศ.มงคล เจริญจิตต์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 กลวิธีการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2554) นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์
65 () ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
66 () ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -