ข้อมูลบริการวิชาการของฉัน

เพิ่มข้อมูลบริการวิชาการของฉัน

- การเพิ่มบริการวิชาการนี้ควรใช้ในกรณีเป็นคำสั่งเฉพาะบุคคลของตนเอง หากมีบุคคลอื่นด้วยให้เพิ่มให้ครบทุกคนเพื่อลดการซ้ำซ้อน 
- หากการบริการวิชาการตกหล่นรายชื่อของท่านแนะนำให้ติดต่อกับผู้ดูแลเอกสารของคณะเพื่อเพิ่มชื่อให้ข้อมูลจะได้ไม่กรอกซ้ำซ้อน

เลือกวันที่เริ่มบริการวิชาการ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่เริ่มบริการ ดูข้อมูล เพิ่มรายชื่อ เพิ่มหน่วยงาน แก้ไข ลบ
1 โครงการภาษาไทยสู่ชุมชน ทดสอบ 22 มีนาคม 2564 เพิ่มรายชื่อ เพิ่มหน่วยงาน
2 1 1 01 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มรายชื่อ เพิ่มหน่วยงาน
3 ยังไม่ระบุ เพิ่มรายชื่อ เพิ่มหน่วยงาน