ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลวิจัยของฉัน

* ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2560 ลงไปเป็นการดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากสำนักวิจัยเท่าที่ดึงมาได้ 
ซึ่งปัญหาที่พบคือข้อมูลกรอกไม่ครบถ้วน บางท่านยังไม่มีงบประมาณที่ใช้  ยังไม่มีเปอร์เซ็นการวิจัย 
ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุน บางท่านข้อมูลวิจัยซ้ำ ๆลๆ บางงานวิจัยยังไม่มีในระบบ จึงขอความร่วมมือบุคลากรเข้าไปแก้ไข 
เติมเต็มให้กับข้อมูลงานวิจัยของท่านเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 
ลำดับ ชื่องานวิจัย(ไทย) ผู้จัดทำ สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง ดูข้อมูล แก้ไข เพิ่มผู้วิจัย ลบ Excel