ข้อมูลการตีพิมพ์ในวารสาร

ข้อมูลการตีพิมพ์ในวารสาร

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ผู้จัดทำ สังกัด(สาขา) view
1 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา (2566) วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal) ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2 การจำแนกประเภทของคำของคำว่า “用” (yòng) ตามแนวคิดทฤษฎีต้นแบบ (2566) ภาษาและภาษาศาสตร์ ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน
3 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากคำเรียกขานภาษาจีน (2565) วารสารมนุษยสังคมสาร ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน
4 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ “ของดีตําบลหมื่นไวย” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา (2565) วารสารมจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
5 กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์เด็กไทยในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (2565) วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย
6 Farmers Strengthen in Cost and Production Returns Management Case Study : Collaborative Farming in Makluamai Sub-District , Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province (2565) NeuroQuantology ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
7 ความสัมพันธ์ของคู่สนทนากับการใช้คำเรียกขานภาษาจีนในสมัยปัจจุบัน (2565) วารสารจีนศึกษา ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน
8 รูปแบบหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา (2565) Journal of Legal Entity Management and Local Innovation ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
9 THE COMPARISON OF CHINESE AND THAI SERIAL VERB SENTENCES CLASSIFICATION AND THE ANALYSIS OF TRANSLATION TO THAI (2565) Chinese Journal of Social Science and Management ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน
10 ข้อแตกต่างของมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (2564) รัฐสภาสาร ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2564) วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
12 การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค โดยมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา. (2564) วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
13 แนวคิดทางวัฒนธรรมในโครงงานประวัติศาสตร์โดยมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา (2564) วารสารสังคมศาสตร์และมานุษวิทยาเชิงพุทธ ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
14 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
15 รูปแบบและชุดความรู้นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด "เสน่ห์ศิลป์" (2564) วารสารชุมชนวิจัย ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
16 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (2564) วารสารคุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย
17 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง “几” และ “多少” และการนำไปใช้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน
18 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น นางสาวเวณิกา สุปัญญเดชา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
19 ผู้หญิงและลูกในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ (2564) jsn Journal ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
20 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
21 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานพริกเพื่อพัฒนาอาชีพปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (2564) วารสารชุมชนวิจัย ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
22 บริบทและสภาพสังคมอีสาน ที่มีอิทธิพลต่อภาพแทนความเป็นหญิงอีสานที่ปรากฏในหมอลำกลอนประยุกต์ (2564) รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
23 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน (2564) วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
24 การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การประเมินชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส (2564) JOURNAL OF LEGAL ENTITY MANAGEMENT AND LOCAL INNOVATION ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
25 การพัฒนาทักษะการเพิ่มพูนคำศัพท์โดยใช้วิธีการอ่านแบบเสริมการเรียนรู้ (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
26 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อการเรียนรู้สุภาษิตภาษาถิ่นโคราชของนักเรียน ป.6 ในเทศบาลนครนครราชสีมา (2564) วารสารสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ทิพย์วารี สงนอก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
27 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (2564) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
28 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (2563) วารสารชุมชนวิจัย ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
29 test (2563) test ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
30 ศึกษารูปแบบการปกครองราชาธิปไตยในสมัยพุทธกาล (2563) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
31 ภาพแทนผัว - เมีย ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน (2563) วิวิธวรรณสาร ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย
32 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (2563) วารสารชุมชนวิจัย ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร โปรแกรมวิชาภาษาไทย
33 ประสิทธิภาพบทเรียน E-learning ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
34 ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2563) Information ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
35 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (2563) วารสารชุมชนวิจัย ผศ.ทิพย์วารี สงนอก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
36 test (2563) test นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
37 การศึกษาความเข้าใจในการแปลคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) จากภาษาจีนเป็น ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2563) วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวจิราพร ปาสาจะ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
38 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและคุณค่าของคัมภีร์วิมุตติมรรคในพระพุทธศาสนา (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการ ครั้งที่ 2 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
39 Integration of spectral mixture analysis from Thaichote satellite data to identify green vegetation canopy density. (2562) Journal of theoretical and applied information technology ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
40 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ (2562) วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
41 การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการปกครองท้องถิ่นไทย (2562) ราชพฤกษ์ นายไกรศักดิ์ รักพินิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
42 ความรู้ความเข้าใจของหัวหน้าครอบครัวต่อการใช้สิทธิในที่ดิน (2562) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
43 ทัศนคติต่อความตายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2562) วารสารมนุษยศาสตร์ JOHU.MBU คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
44 ลักษณะเด่นการหลากคำในการ์ตูนสั้น “ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน” (2562) วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย
45 บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2561) Academic MCU Buriram Journal ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
46 “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่”. (2561) วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
47 การพัฒนาความสามารถในการอ่านป้ายสัญลักษณ์ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ดดยใช้สื่อที่เป็นชุดฝึกภาษาจีน (2554) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น นางจินตนา แย้มละมุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน
48 การพัฒนาความสามารถในการอ่านป้ายสัญลักษณ์ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ดดยใช้สื่อที่เป็นชุดฝึกภาษาจีน (2554) วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น นายวรยศ ชื่นสบาย โปรแกรมวิชาภาษาจีน