ข้อมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ สังกัด(สาขา) สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง pic view
ผศ.วรพจน์ มานะสมปอง โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางชาพิมญชุ์ บุญวิทยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) อาจารย์
รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) รองศาสตราจารย์
ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) อาจารย์
นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารงานทั่วไป
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายศิริชัย เทียมหัวนอก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
นางอัญชลี แต่งเมือง งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) อาจารย์
ผศ.ดร.ธวัช ตราชู โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวมยุรี แคนตะ กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส อาจารย์
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวุฒิไกร ไชยมาลี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
นายสัญญา พันธ์ไสว โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) อาจารย์
นายศักดิ์ดา นาสองสี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) อาจารย์
นางนุสรา ทองคลองไทร โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) อาจารย์
ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายภักดี ปรีดาศักดิ์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) อาจารย์
ดร.นิวัติ ทองวล สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) อาจารย์
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
นางสาวนันทภัค บุระยัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการพัสดุ
นายประพิษ พุทธิชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.พิชญาวี ทองกลาง โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรนุช อินตา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) อาจารย์
ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) อาจารย์
นางสาววิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์ กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส อาจารย์
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาวดี โหมกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.เรขา อินทรกำแหง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.บุศรินทร์ คำหุ่ง โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ดร.สามารถ จับโจร โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) รองศาสตราจารย์
ผศ.บุญกอง อินตา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา คำผา โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
นางสาวกิติสุดา ปานกุล โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
ผศ.สถิต จำเริญ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.บุญนำ โสภาอุทก โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายชญาวิน หนูพงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุจิรา ศรีสุภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
นางศศิธร หวังค้ำกลาง โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) อาจารย์
นายพรภพ เสาวภาคย์กุล งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการศึกษา
นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
ดร.วริศรา ยางกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
นางสุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์ โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) อาจารย์
ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์ โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายโยธิน มาหา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
ผศ.วรกุล เชวงกูล โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาววชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์
ดร.สมร สุทธิปิยภัทร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.พิชญาภา ชะวางกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) อาจารย์
นางสาวธริดา ฐิติธีรา งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารงานทั่วไป
ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายธนชัย พรหมรัตน์ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) อาจารย์
ผศ.ประจักษ์ แป๊ะสกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.มงคล เจริญจิตต์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) อาจารย์
นางจินตนา แย้มละมุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
นายอารยะ มนูญศักดิ์ โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) อาจารย์
ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จตุพล ภู่ละกอ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.ดร.คธาวุธ พลโคตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
MisterJames Patterson Turnbull โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
นายศศศิริ สุวรรณทิพย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
MissisShujuan Yang โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์ชาวต่างประเทศ
นางสาวนิดา เจริญทนัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารงานทั่วไป
ผศ.วนิดา นเรธรณ์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ทิพย์วารี สงนอก โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวทิพสุธา ชันษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารงานทั่วไป
ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.(รัฐศาสตร์) อาจารย์
ผศ.ศิริวดี วิวิธคุณากร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางเนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) อาจารย์
ผศ.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์ โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายต้อง พันธ์งาม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) อาจารย์
นายโจม มั่นพลศรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร ค.บ.(ศิลปศึกษา) อาจารย์
ดร.เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อาจารย์
นางสาวฐานิญา ทักษิณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการพัสดุ
ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) อาจารย์
ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ปทุมวดี ล้ำเลิศ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) อาจารย์
นางสุธาสินี หาญชนะ โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) อาจารย์
ดร.ศันสนีย์ มณีโชติ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) อาจารย์
นางสาวสิริกร บุญสังข์ โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) อาจารย์
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) อาจารย์
นายบัญญัติ อนนท์จารย์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวสุณิสา อินทะชัย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ดร.ชุมพล ชะนะมา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หลักสูตร ค.บ.(นาฎศิลป์ไทย) อาจารย์
ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางรุจิเรข บุญญราศรี โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
นางวารุณี สุรโยธี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.ทองไมย์ เทพราม โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
นางสาวภัชชนก พรมจันทึก งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการศึกษา
ดร.แวววลี แววฉิมพลี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
นายวรฉัตร แก้วกูร งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการศึกษา
นายธานี จงยัง โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์
นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) อาจารย์
ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
นายศศิพงศ์ วงศ์ษา โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) อาจารย์
ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวศุภาสินี หนูพงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) อาจารย์
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) อาจารย์
นายอาวุธ คันศร โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.(ทัศนศิลป์) อาจารย์
นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) อาจารย์
นางสาววลัยรัตน์ โพธิสาร โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) อาจารย์
ผศ.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวรุจาภา ประวงษ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) อาจารย์
ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) อาจารย์
นางสาวเวณิกา สุปัญญเดชา โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) อาจารย์
นายประเสริฐ ราชมณี โปรแกรมวิชาดนตรี หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีไทย) อาจารย์
นายชินวัชร นิลเนตร สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร ค.บ.(พุทธศาสนศึกษา) อาจารย์
นางสาวจิราพร ปาสาจะ โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์
ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ.(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) อาจารย์
ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวตวงพร ปิยวิทย์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) อาจารย์
นายวุฒินันท์ ชัยศรี โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) อาจารย์
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
MisterAlbert Centeno Mateu โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ ครูชาวต่างประเทศ
นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) อาจารย์
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
MisterJamie Duncan Maclean โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ชาวต่างประเทศ
MissWan-Ting Huang โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์ชาวต่างประเทศ
นายวรยศ ชื่นสบาย โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
ดร.ภาสกร บัวศรี โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) อาจารย์
นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการโสตทัศนศึกษา
ผศ.ดร.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) อาจารย์
ดร.ภารดี ตั้งแต่ง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อาจารย์
MissisAlberta Casbadillo Cadapan โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ ครูชาวต่างประเทศ
ชื่อ สังกัด(สาขา) สังกัด(หลักสูตร) ตำแหน่ง view