ข้อมูลจำนวนงานประชุมวิชาการ

สรุปจำนวนงานประชุมวิชาการทั้งหมดแยกตามปี พ.ศ.

ปี พ.ศ. จำนวนงานประชุมวิชาการ
25670
25665
25650
25646
25632
25621

สรุปจำนวนการประชุมวิชาการแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน พ.ศ.2567พ.ศ.2566พ.ศ.2565พ.ศ.2564พ.ศ.2563พ.ศ.2562
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 2 0 1 2 0
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาดนตรี 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 3
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต(ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0 1 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ 0 0 0 0 1 0
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 0 0 0 0 0 0
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 1 0 0
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 0 0 3 0 0
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0 0 0 0 1 0