ข้อมูลการตีพิมพ์หรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการ

- การค้นหาตามช่วงวันที่นำเสนอ

เลือกวันที่นำเสนอ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม ผู้นำเสนอ สังกัด(หลักสูตร) view
1 - (2566) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic
วันที่นำเสนอ 2023-11-16
นายศักดิ์ดา นาสองสี สาขาวิชารัฐศาสตร์
2 kjgkj (2564) kljlkjl
วันที่นำเสนอ 2021-03-18
นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 kjgkj (2564) kljlkjl
วันที่นำเสนอ 2021-03-18
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
4 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่นำเสนอ 2021-01-07
ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
5 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่นำเสนอ 2021-01-07
นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
6 การปรับแต่งสารสนเทศสู่บอร์ดเกม (2564) การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่"
วันที่นำเสนอ 2021-03-21
ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7 test (2563) test
วันที่นำเสนอ 2021-03-18
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
8 test (2563) test
วันที่นำเสนอ 2021-03-18
ดร.กาญจนา คำผา โปรแกรมวิชาภาษาไทย
9 test (2563) test
วันที่นำเสนอ 2021-03-18
นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ
10 ศึกษารูปแบบการปกครองราชาธิปไตยในสมัยพุทธกาล (2563) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่นำเสนอ 2020-01-01
ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
11 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่นำเสนอ 2019-08-06
ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
12 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่นำเสนอ 2019-08-06
ดร.ชุมพล ชะนะมา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
13 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่นำเสนอ 2019-08-06
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์