ข้อมูลบริการวิชาการ

ข้อมูลบริการวิชาการ


เลือกวันที่การบริการวิชาการ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่เริ่มบริการ วันที่สิ้นสุดบริการ ดูข้อมูล
1 การพัฒนาทักษะและวิธีการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา unread 27 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566
2 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 5 ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา unread 26 มกราคม 2566 26 มกราคม 2566
3 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา unread 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565
4 หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงานสรรพสามิต ภาค 3 โรงแรมแคนทารี่ โคราช unread 10 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565
5 การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ อบต.กระเบื้องใหญ่ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา unread 29 กรกฏาคม 2565 29 กรกฏาคม 2565
6 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 4. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา unread 19 กรกฏาคม 2565 21 กรกฏาคม 2565
7 การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.หนองขาม อบต.หนองขาม อ.จักราช จังหวัดนครราชสีมา unread 05 กรกฏาคม 2565 05 กรกฏาคม 2565
8 โครงการการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก unread 20 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
9 โครงการการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนิสิตด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย unread 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
10 วิทยากรเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ Online Zoom unread 09 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564
11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา unread 23 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
12 ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น บ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา unread 05 กรกฏาคม 2564 07 กรกฏาคม 2564
13 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา unread 26 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
14 โครงการภาษาไทยสู่ชุมชน ทดสอบ unread 22 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
15 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามาัคคีในชุมชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา unread 09 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
16 ดเ ดเดเพไ unread 04 มีนาคม 2564 01 มีนาคม 2564
17 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้วย it อบต บ้านเกาะ unread 01 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
18 การทำทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีตบ้านโพนสูง บ้านโพนสูง unread 01 มีนาคม 2564 01 มีนาคม 2564
19 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา unread 16 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
20 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูราณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา unread 01 กุมภาพันธ์ 2564 31 มกราคม 2565
21 โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา unread 01 ธันวาคม 2563 31 กรกฏาคม 2564
22 โครงการการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา "ตามรอย ศาสนา ปราชญ์แห่งศรัทธาที่รคาบสูง" "คูณ ค้ำ ธรรมและศรัทธา" วัดบ้านไร่ unread 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
23 1 1 unread 01 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
24 โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ unread 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
25 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ unread 14 สิงหาคม 2563 15 สิงหาคม 2563
26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 23 กรกฏาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563
27 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บ้านโพนสูง ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 01 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
28 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้วยทุนทางทรัพยากรและภูมิปัญญาชุมชนสู่การสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 4 ชุมชน 1. ชุมชนท้่องเที่ยวตำบลท่าช้าง 2. ชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองยาง 3.ชุมชนท่องเที่ยวตำบลโคราช 4. ชุมชนท่องเที่ยวตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ unread 01 มีนาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
29 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านราษฎร์ สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา unread 26 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
30 โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา unread 20 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
31 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก unread 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 4 อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562
33 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.หนองพลวง อบต.หนองพลวง unread 06 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 1 ณ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
35 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดนครราชสีมา กรณี ตำบลโนนตูม โนนรัง และตลาดไทร จังหวัดนครราชสีมา 8 หมู่บ้าน ตำบลโนนตูม โนนรัง และตลาดไทร จังหวัดนครราชสีมา unread 01 มิถุนายน 2562 31 กรกฏาคม 2562
36 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง จำนวน 12 หมู่บ้าน อำเภอครบุรี จำนวน 1 หมู่บ้าน อำเภอโนนสูง จำนวน 1 หมู่บ้าน อำเภอชุมพวง จำนวน 8 หมู่บ้าน อำเภอด่านขุนทด จำนวน 1 หมู่บ้าน อำเภอบัวลาย จำนวน 2 หมู่บ้าน อำเภอสีดา จำนวน 1 หมู่บ้าน อำเภอประทาย จำนวน 1 หมู่บ้าน รวม 27 หมู่บ้าน unread 01 พฤษภาคม 2562 31 กรกฏาคม 2562
37 โครงการต่อยอดครัวชุมชนสู่เมนูบุญ บ้านโนนคอย unread 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
38 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง unread 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
39 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัวศาลา (โรงเรียนสร้างสุข) ณ อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
40 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นสูงวัยหัวใจแกร่ง” เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา unread 08 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560
41 unread ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ