ข้อมูลการประชุมวิชาการ

เพิ่มข้อมูลการประชุมวิชาการของฉัน

       ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลการประชุมวิชาการ
			 1. ค้นหาก่อนว่ามีงานการประชุมวิชาการเรื่องเดียวกันมีทีมงานที่ปรชุมเรื่องเดียวกันเคยบันทึกไว้หรือยัง
			 2. ถ้า เคยบันทึกไว้แล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "เพิ่มฉันเข้าไปในงานวิชาการนี้"
			 3. ถ้ายังไม่เคยบันทึก ให้กดปุ่ม "เพิ่มงานประชุมวิชาการ" 
    * ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบข้อมูลหากเพิ่มงานที่ตนเองไม่ได้ร่วมจัดทำ * 
       

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม ผู้นำเสนอ สังกัด -
1 - (2566) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic นายศักดิ์ดา นาสองสี สาขาวิชารัฐศาสตร์
2 การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้รำบวงสรวงท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (2566) งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นางสาววชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนสู่ยุคดิจิทัล (2566) “Commemorative International Conference for the 65 th Anniversary of the Diplomatic Relation between Korea And Thailand” นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
4 kjgkj (2564) kljlkjl นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 kjgkj (2564) kljlkjl นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
6 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
8 การปรับแต่งสารสนเทศสู่บอร์ดเกม (2564) การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
9 test (2563) test นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
10 test (2563) test ดร.กาญจนา คำผา โปรแกรมวิชาภาษาไทย
11 ศึกษารูปแบบการปกครองราชาธิปไตยในสมัยพุทธกาล (2563) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
12 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.นัยน์ปพร ชุติภาดา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
13 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ชุมพล ชะนะมา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
14 ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์