ข้อมูลการประชุมวิชาการ

เพิ่มข้อมูลการประชุมวิชาการของฉัน

       ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลการประชุมวิชาการ
			 1. ค้นหาก่อนว่ามีงานการประชุมวิชาการเรื่องเดียวกันมีทีมงานที่ปรชุมเรื่องเดียวกันเคยบันทึกไว้หรือยัง
			 2. ถ้า เคยบันทึกไว้แล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "เพิ่มฉันเข้าไปในงานวิชาการนี้"
			 3. ถ้ายังไม่เคยบันทึก ให้กดปุ่ม "เพิ่มงานประชุมวิชาการ" 
    * ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบข้อมูลหากเพิ่มงานที่ตนเองไม่ได้ร่วมจัดทำ * 
       

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม ผู้นำเสนอ สังกัด -
1 kjgkj (2564) kljlkjl นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
2 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
3 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (2564) การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” นางสาวสุวภัทร ทำสวน โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
4 การปรับแต่งสารสนเทศสู่บอร์ดเกม (2564) การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
5 kjgkj (2564) kljlkjl นายปริญญา สุขะปรเมษฐ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 test (2563) test นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
7 ศึกษารูปแบบการปกครองราชาธิปไตยในสมัยพุทธกาล (2563) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
8 test (2563) test ดร.กาญจนา คำผา โปรแกรมวิชาภาษาไทย
9 test (2563) test นายสุระ วรรณแสง โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ