ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ผู้จัดทำ สังกัด(หลักสูตร) ดูข้อมูล
1 test (2563) test ผศ.ภณิดา แก้วกูร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์