ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร

ข้อมูลบริการวิชาการบุคลากร


เลือกบุคลากร

เลือกวันที่การบริการวิชาการ ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่เริ่มบริการ วันที่สิ้นสุดบริการ ชื่อบุคลากร ดูข้อมูล
1 การพัฒนาทักษะและวิธีการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา unread 27 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
2 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 5 ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา unread 26 มกราคม 2566 26 มกราคม 2566 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
3 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา unread 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
4 หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงานสรรพสามิต ภาค 3 โรงแรมแคนทารี่ โคราช unread 10 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
5 การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ อบต.กระเบื้องใหญ่ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา unread 29 กรกฏาคม 2565 29 กรกฏาคม 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
6 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 4. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา unread 19 กรกฏาคม 2565 21 กรกฏาคม 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
7 การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.หนองขาม อบต.หนองขาม อ.จักราช จังหวัดนครราชสีมา unread 05 กรกฏาคม 2565 05 กรกฏาคม 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
8 โครงการการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก unread 20 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
9 โครงการการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนิสิตด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย unread 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
10 วิทยากรเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ Online Zoom unread 09 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา unread 23 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
12 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา unread 16 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
13 โครงการการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา "ตามรอย ศาสนา ปราชญ์แห่งศรัทธาที่รคาบสูง" "คูณ ค้ำ ธรรมและศรัทธา" วัดบ้านไร่ unread 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
14 โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ unread 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
15 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ unread 14 สิงหาคม 2563 15 สิงหาคม 2563 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 23 กรกฏาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
17 โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา unread 20 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก unread 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 4 อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
20 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.หนองพลวง อบต.หนองพลวง unread 06 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
21 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 1 ณ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
22 โครงการต่อยอดครัวชุมชนสู่เมนูบุญ บ้านโนนคอย unread 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
23 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง unread 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
24 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัวศาลา (โรงเรียนสร้างสุข) ณ อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา unread 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
25 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นสูงวัยหัวใจแกร่ง” เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา unread 08 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560 ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ